Sort Me:快速名称对画板和层进行排序Sketch插件

插件安装:

  • 下载并解压 Sort Me.zip
  • 双击 Sort Me.sketchplugin 完成安装

插件使用:

Sort Me:快速名称对画板和层进行排序Sketch插件

正序排列

执行 Plugins > Sort Me > Sort A1 → Z9 或使用快捷键 control  + shift  + O

图层 3

图层 2

图层 1

倒序排列

执行 Plugins > Sort Me > Sort Z9 → A1 或使用快捷键 control  + shift  + P

图层 1

图层 2

图层 3

软件语言:

  • 多国语言(English/Chinese)

更新日志:

  • Sort Me v1.4
分享到 :

发表回复

登录... 后才能评论